Logistiikan analyyttinen päätöksenteko

Päätöksenteko on prosessin tulos. Prosessi alkaa lähtötietojen hankkimisella, validoinnilla ja käsittelyllä. Syntyy ymmärrys tiedosta. Tilannetta rikastetaan ulkopuolisilla tiedoilla ja jalostetaan kommunikoitavaksi informaatioksi, jota aletaan verrata historiaan ja vertailuryhmien informaatioon. Syntyy käsitys mittarista. Vastuiden ja roolien pohjalta pitäisi toimia mittaustuloksiin. Kun mittareille on asetettu tavoitteet ja toleranssit sekä kommunikoitu ja ohjeistettu toimintaohjeet, ollaan valmiita päätöksentekoon ja sen mukaiseen toimintaan.

Yllämainittu prosessi on esimerkki Control Tower päätöksentekoprosessista. Koko prosessi on digitalisoitavissa. Mitä pitemmälle digitalisointi prosessissa etenee, sitä moniulotteisempaa logiikkaa se sisältää. Alkuvaiheen tiedonkeruu on päätelaitteita, tietoliikennettä ja integraatioita. Tiedon muuntaminen virroista informaatioksi tarvitsee asianmukaista pilveä. Kyvykäs pilvi sisältää platformit informaation käsittelyyn prosessimoottoreilla, sääntökoneilla ja analytiikalla, joilla voidaan mm. hallinnoida ja varmistaa, että kerättyyn poikkeamatietoon reagoidaan tai ennakoidaan tulevia tapahtumia tosiaikaisen tiedon pohjalta.

Prosessi ja tekniikka on olemassa ja kuvattu pääpiirteissään yllä. Faktapohjainen päätöksenteko logistiikassa ei kuitenkaan ole kaikille arkipäivää. Kyse on johtamisjärjestelmästä. Miten systemaattiseksi ja tietoon pohjautuvaksi päätöksenteko tehdään. Tietoon pohjautuvan päätöksenteon hyödyt näkyvät niin logistiikkakustannuksissa kuin asiakkaiden tyytyväisyytenä. Laatu ja tehokkuus paranee johtamalla. Johtamisen laatu paranee informaation laadulla. Informaation laatu rakennetaan prosessilla ja tekniikalla.